PRZEGLĄDARKA ON LINE

KrajowyRejestrSądowy.pl – przeglądaj i zamawiaj odpisy online !

Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać przez Internet wypełniając formularz zamówienia. Uzyskiwane odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru, które mają moc prawną wydawane są w formie papierowej i posiadają pieczęć sądową.

Odpis z KRS

  • Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu.
  • Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS.
  • Wyciąg z rejestru zawiera aktualną treść wpisów dotyczącą podmiotu wpisanego do rejestru pod określonym numerem KRS, obejmującą wskazane przez wnioskodawcę działy rejestru.
  • Zaświadczenie, że dany podmiot jest wpisany do rejestru pod określonym numerem.
  • Zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru.
  • Zaświadczenie o wykreśleniu danego podmiotu z rejestru.
  • Zaświadczenie o posiadaniu przez podmiot statusu organizacji pożytku publicznego.